Bevezető

Jelen ÁSZF rögzíti az In West All Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2335 Taksony Szent Imre út 32/B, cégjegyzékszám: 13-09-095392, a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve, adószám: 13078214-2-13, a továbbiakban: taksonyban.hu/uzlet weboldalon elérhető online szolgáltatás (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) leírását és igénybevételének feltételeit.

A taksonyban.hu/uzlet weboldalon az In West All Kft. bemutatja a megvásárolható termékeit. Az egyes termékekkel kapcsolatos tudnivalókat és ismertetőket a termék adatlapja tartalmazza. Az esetleges félreértések elkerülése érdekében egyértelműen rögzítendő, hogy a weboldalon feltüntetett termékkínálat (illetve a különböző online felületeken bemutatott termékek) – beleértve az egyes termékek árát is – csupán tájékoztató jellegű és az a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja. A Felhasználó az aktuális termékkínálat alapján állíthatja össze a bevásárlólistáját. A bevásárlólista összeállítása és az egyéb szükséges adatok megadása után az In West All Kft. – amennyiben a termékek elérhetőek – a kiválasztott termékeket házhoz szállítja, és ott ajánlatot tesz a Felhasználó számára azok átvételére. A Felhasználó a termékek megtekintését követően, azok kiszállításkor érvényes árának ismeretében dönt arról, hogy a termékeket vagy azok egy részét átveszi-e. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a termékeket vagy azok egy részét nem veszi át, úgy az átvételt indoklás nélkül megtagadhatja. Amennyiben egyetlen termék sem kerül átvételre, úgy a taksonyban.hu szolgáltatási díjat nem számol fel, egyébként a szolgáltatás díjköteles.

Az In West All Kft. kiskereskedelmi tevékenységet folytat és ennek megfelelően alapvetően magánszemélyek igényeinek kielégítése a célja, amely célt az egyszerre rendelhető mennyiségek is tükröznek. Az In West All Kft. nem értékesít tovább-értékesítési célra.

Csak azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe a Szolgáltatást, akik elfogadják az ÁSZF-et, hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához, valamint megfelelően regisztráltak a taksonyban.hu weboldalon (továbbiakban: a „Felhasználó”).

Amennyiben a Szolgáltatást jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok veszik igénybe, úgy regisztrálni kell az adott jogi személyt vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot a taksonyban.hu oldalon, majd meg kell jelölni azokat az adatokat, amelyre a számla kiállítását kérik (cégnév, cím, adószám, postázási cím).

II. Az ÁSZF módosítása, annak hatálybalépése és Felhasználó általi elfogadása

A Szolgáltatás igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. Az In West All Kft. jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a taksonyban.hu honlapon közzéteszik. A termékeket a Szolgáltatás keretében kiválasztó (azaz a bevásárlólistát összeállító) Felhasználó a módosítás hatálybalépését követő újabb bevásárlólista leadással fogadja el a módosított ÁSZF-et. Az ÁSZF lényeges módosítása esetén az In West All Kft. e-mailben értesíti a korábban regisztrált Felhasználóit az új ÁSZF hatályba lépéséről, melyet ők a Szolgáltatás ismételt igénybevételével fogadnak el. A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadók.

III. Regisztráció, annak módosítása, felfüggesztése, törlése, az In West All Kft. általi automatikus visszaigazolás

A Felhasználó kizárólag előzetes regisztrációt követően jogosult a termékek kiválasztására és a bevásárlólista összeállítására. Felhasználó a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. Ha változás következik be a Felhasználó adataiban, akkor köteles azonnal értesítést küldeni erről a változásról a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben. A Felhasználó ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is. Nem a fentieknek megfelelő adatok megadásából vagy az értesítés elmaradásából eredően a Szolgáltatás elmaradásáért, illetve esetleges kárért az In West All Kft. nem vállal felelősséget.

A Felhasználó egy telefonszámhoz és egy email-címhez egy felhasználói fiókot jogosult regisztrálni. az In West All Kft jogosult a Felhasználó regisztrációját (és ezzel együtt Felhasználói fiókját) azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy a Felhasználó megszegte az ÁSZF-et. A regisztráció törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.

Az In West All Kft. a bevásárlólista összeállítását követő legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Felhasználó részére, amely tartalmazza a kiválasztott termékek megnevezését, azok kiválasztáskor érvényes árát, valamint a szolgáltatási díj összegét. Ez az automatikus visszaigazolás ugyanakkor semmilyen tekintetben nem minősül az In West All Kft. eladási ajánlatának, azt ugyanis az In West All Kft. a kiszállításkor teszi meg a Felhasználó részére.

IV. Rendelés – Alap rendelés és szállítási költség

Az In West All Kft. a Felhasználó által a bevásárlólistának összeállítását, a lista véglegesítését (a megrendelés áttekintését), majd a bevásárlólista ellenértékének rendezését a felkínált fizetési lehetőségekből történő választással ún. Alap rendelésnek tekinti.

Szállítási költség kezelése Alap rendelés kapcsán:

Az ingyenes házhoz szállítás abban az esetben vehető igénybe, ha az Alap rendelés értéke meghaladja az ingyenes házhoz szállítás szolgáltatáshoz meghatározott értéket. Jelen ÁSZF hatályba lépésekor az ingyenes házhoz szállítás költsége Taksonyban 5000 Ft. Dunaharasztin, és Dunavarsányban 10 000 Ft Amennyiben az Alap rendelés összege nem éri el az ingyenes házhoz szállítás szolgáltatás igénybevételére jogosító összeget, az In West All Kft. szállítási díjat számít fel, ugyanis a szállítási díj minden esetben csak az Alap rendelés során összeállított vásárlói kosár értékét veszi figyelembe. Szállítási díj 999 Ft. Kiszállítás kizárólag Taksony, Dunaharaszti és Dunavarsány területén érhető el.

V. Biztonság

A regisztráció során a Felhasználónak létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Felhasználó köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni az In West All Kft., ha azt feltételezi, hogy jelszóval harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Felhasználó ezen feltételezése, az In West All Kft. jogosult a Felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Felhasználót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. Az In West All Kft. nem felelős a Felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Felhasználó a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Felhasználó, akár harmadik fél visszaélt.

VI. Szellemi tulajdonjogok védelme, a weboldal használata, működése

A taksonyban.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője az In West All Kft., amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, (tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet. A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem az In West All Kft., sem más Felhasználók jó hírét és jogait.

A Weboldal egyes részei a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie-kat használnak, amelyek a Felhasználó számítógépén tárolódnak. A böngészőprogram segítségével a Felhasználó beállíthatja, meggátolhatja a cookiek-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását. Jelen weboldal látogatásával és annak egyes funkcióinak használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén kerüljenek tárolásra és ahhoz az adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-kkal kapcsolatban további információk találhatóak az adatvédelmi tájékoztatóban.

VII. A Szolgáltatás elérhetősége

Az In West All Kft. Taksony, Dunaharaszti, és Dunavarsány területén belül nyújtja szolgáltatását.

A Szolgáltatás műszaki szempontjait tekintve nem tudja garantálni a Felhasználó számára azt, hogy a Szolgáltatás százszázalékos mértékben, mindenkor elérhető lesz, vagy hibamentesen fog működni. Műszaki hiba esetén a Felhasználó bejelentheti a hibát a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben. Ekkor az In West All Kft mindent megtesz annak érdekében, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül megszüntesse.

Az In West All Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók hozzáférését korlátozza a taksonyban.hu honlaphoz mindaddig, amíg szükséges a javítások és karbantartások elvégzéséhez, illetve a rendszer fejlesztéséhez vagy új rendszerelemek bevezetéséhez. Az In West All Kft. igyekszik biztosítani a Szolgáltatás lehetséges maximális elérhetőségét. A Felhasználó a weboldal látogatása során folyamatos tájékoztatást kap a Szolgáltatás aktuális elérhetőségéről.

VIII. Felelősség

nnak ellenére, hogy az In West All Kft. megtesz minden tőle elvárhatót a taksonyban.hu honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a Felhasználó számára. Az In West All Kft nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben az In West All Kft pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható –, a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.

Az In West All Kft. különösen nem felel az alábbiakért: harmadik felekhez tartozó olyan honlapok tartalmai, amelyekre a taksonyban.hu honlapon keresztül lehet ellátogatni, a taksonyban.hu honlapon szereplő, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkek, harmadik személy által a Szolgáltatás honlapján keresztül megjelenített reklám vagy a hirdetés más formája; a hozzájárulása vagy tudomása nélkül a Szolgáltatás honlapjára feltett tartalom, amennyiben az In West All Kft. számára műszakilag nem lehetséges vagy kivitelezhető, hogy annak használatát megakadályozza; a taksonyban.hu honlap nem kompatibilis a Felhasználó termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával; műszaki nehézségek, beleértve a taksonyban.hu honlappal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat. A jelen pont rendelkezései nem érintik az In West All Kft. tájékoztatással kapcsolatos és termékfelelősségét, továbbá a kellékszavatosságért való helytállását a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

IX. Személyes adatok védelme

A kapcsolódó́ rendelkezések az Adatvédelmi tájékoztatóban érhetőek el, a https://taksonyban.hu/adatvedelmi-nyilatkozat weboldalon.

X. Irányár, mennyiségi eltérések, költségek

Irányár: A honlapon szereplő termékek árai tájékoztató jellegű irányárak, amely azt jelenti, hogy egyes árucikkek kiszállításkor érvényes árai eltérhetnek a taksonyban.hu honlapon meghatározott, kiválasztáskor érvényes irányáraktól. A megállapított árak magyar forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák, a visszaváltható göngyöleggel értékesített termékek árához a kosárban hozzáadódik a göngyöleg ára (betétdíj).

Mennyiségi eltérések: A Felhasználó a lédig termékeket darabban tudja kiválasztani. A lédig termékek kilogrammra vetített ára fel van tüntetve a honlapon. A honlapon az is jelezve van, hogy a darabban kiválasztott lédig termék ára darabban mennyibe kerül. A végső árazásnál a kiválasztott lédig termék mért súlya a mérvadó. Amennyiben a Felhasználó az áruátvétel során fizet, úgy a mérést követően meghatározott árat kell fizetnie.

Költségek: Abban az esetben, ha a kiválasztott termékek közül a Felhasználó végül egyet sem vesz át, az In West All Kft. a kiszállításért szolgáltatási díjat nem számol fel, egyébként a szolgáltatás díjköteles. Felhasználó a szolgáltatási díjat a ténylegesen átvett termékek vételárával egyidejűleg köteles megfizetni az In West All Kft. részére.

XI. A bevásárlólista összeállítása, termékek elérhetősége

A bevásárló lista a taksonyban.hu honlapon található termékekből való válogatást jelenti. A bevásárlólista összeállítása nem azonosítható a termékek megrendelésével, a Felhasználó oldalán nem teremt kötelezettséget a termékek megvásárlására. 

XII. Az adásvételi és a szolgáltatási szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF III. pontjában írtakkal összhangban az In West All Kft. és a Felhasználó között csak abban az esetben jön létre szerződés a termékek megvásárlására vonatkozóan, ha kiszállításkor a az In West All Kft által ajánlott termékeket vagy azok egy részét a Felhasználó elfogadja, azaz átveszi. Eddig az időpontig sem a Felhasználó, sem az In West All Kft. egyetlen nyilatkozata és intézkedése sem értelmezhető ajánlatként vagy annak elfogadásaként.

A szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés a következő folyamaton keresztül jön létre:

 1. Felhasználó összeállítja, leadja a bevásárlólistát (amely a szolgáltatási díjat tartalmazza)
 2. Az In West All Kft. automatikus visszaigazolást küld a bevásárlólista beérkezéséről (III. pont)
 3. Az In West All Kft. házhoz szállítja a termékeket (XII. pont)
 4. Az In West All Kft. tájékoztatja a Felhasználót a kiszállított termék(ek)ről és a fizetendő ellenszolgáltatásról (adóval növelt, szolgáltatási díjat is tartalmazó összegéről), amelynek során ajánlatot tesz azok vételére.
 5. Ezt követően a Felhasználó a termék(ek) átvételével kifejezi abbéli szándékát, hogy az átvett termék(ek)re vonatkozóan az adásvételi szerződést meg kívánja kötni. Az így létrejövő szerződést az In West All Kft. által kibocsátott nyugta vagy számla igazolja. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján az így létrejövő szerződés üzlethelyiségen kívül kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melyet az In West All Kft. nem iktat.

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével kifejezetten elfogadja és belegyezik abba, hogy az In West All Kft. a szerződéskötést az átadott szállítólevélen vagy számlán igazolja vissza.

XIII. A Felhasználó kérésének feladása, módosítása vagy törlése

 • A Felhasználó a házhozszállítás kérését a taksonyban.hu honlapon található kérelem kitöltésével adja fel, a következők szerint. A Felhasználó a sikeres regisztrációt követően a terméket kiválasztja, kosárba helyezi, és megadja a szállítási, fizetési, valamint egyéb feltételeket, adatokat.
 • Megrendelés törlése: A kérelem törlésére kizárólag az In West All Kft. ügyfélszolgálata jogosult a telefonon, vagy email-ben jelzett kérések esetén. Ügyfélszolgálat elérhetősége XXIII. pont.
 • Kiszállítás: Az In West All Kft. a kiválasztott termékeket a munkaszüneti napok kivételével hétfő és péntek között, 06:00 – 12:00 óra között szállítja ki.

XIV. Átadás-átvétel

A termékek taksonyban.hu honlapon történő kiválasztásakor a Felhasználó megadja a pontos szállítási címet. A Felhasználó köteles biztosítani, hogy a megadott szállítási cím egyértelműen beazonosítható és könnyen, biztonságosan megközelíthető legyen. Ennek elmulasztása esetén az In West All Kft nem vállal felelősséget a házhozszállításért vagy annak elmaradásáért, illetőleg az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerült károkért.

Az In West All Kft. köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a kért időpontban szállítsa le, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért vagy a teljesítés olyan elmaradásáért, amely olyan tények és/vagy körülmények következtében állt elő, amelyeket a az In West All Kft. nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna (pl. közlekedési akadály).

Csak 18 éven felüli személy jogosult a termékeket az átadás helyén átvenni. Amennyiben a futárnak kétségei merülnének fel a termékeket átvevő személy életkorát illetően, az adott személy azonban önként nem mutatja be a személyazonosságot igazoló okmányát életkorának ellenőrzésére, a futár a termék(ek) átadását megtagadja. Ugyanígy jár el a futár akkor is, ha a személyazonosságot igazoló okmány szerint az adott személy még nem múlt el 18 éves.

XV. A fizetés

A vásárlók részére az alábbi kettő féle fizetési mód áll rendelkezésre:

 • Helyszíni készpénzes vagy SZÉP kártyás fizetés
 • Helyszínen átvételkor POS terminálon keresztül bankkártyával

XVII. Számlázás

 A fogyasztó a fizetést követően nyugtát kap illetve számlát állítunk ki részére amennyiben azt előre jelezte.

A Fogyasztó e-mail felületének beállításai, illetve az e-mail szolgáltató szabályai alapján előfordulhat, hogy az In West All Kft érkező e-mail nem a beérkező levelekbe, hanem a „Spam” (levélszemét) mappába kerül, ezért amennyiben a vásárlást követően nem kapja a számlát, a Fogyasztónak érdemes ezt a mappát ellenőriznie.

Az In West All Kft által kiállított számla tovább értékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas.

Webshopunkban a vásárlási folyamat végén a PÉNZTÁR menüben kell a pipát a “A szállítási és számlázási cím megegyezik.” opciót mellől eltávolítani, majd meg kell adni a cég nevét, címét és a céges adószámot amelynek eredményeképpen céges ÁFÁ-s számlát fog a rendszer automatikusan kiállítani vásárlóink számára.

Az In West All Kft. igényelt számla adatainak módosítására, a rendelés átvételét követő hónap 10. napjáig van lehetőség.

XVIII. A termékek átvételének megtagadása, a szerződéstől való elállás, azaz a termékek visszaadása

Felhasználó jogosult az általa kiválasztott termékek vagy azok egy részének átvételét mindenféle indoklás nélkül megtagadni azzal, hogy a kimért termékek átvételét részlegesen megtagadni nem lehet. Amennyiben Felhasználó valamennyi termék átvételét megtagadja, úgy szolgáltatási díjat nem kell fizetnie. A visszautasított termékek ára természetesen nem kerül levonásra a Felhasználó bankszámlájáról.

Ezen túlmenően, a Felhasználó jogosult a szerződéstől a termék(ek) kézhezvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállni, amely azt jelenti, hogy az átvett terméke(ke)t az említett határidőn belül indokolás nélkül visszaadhatja. Ilyen esetben a Felhasználó köteles az elállási nyilatkozat megtételét követő 14 napon belül a egyeztetni az In West All Kft. ügyfélszolgálatával a visszaszállítás részleteivel kapcsolatosan. Kivételt képez ez alól az a termék melynek a szavatossági ideje időközben lejárt, illetve az 15 napon belül van.

A In West All Kft. köteles a visszaadott termékek vételárát haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 naptári napon belül visszafizetni, vagy a Felhasználó – választása szerint – a visszaadott termékekért cserébe másik terméket választhat. (A vételár meghatározásakor a termékek átadás-átvétele alkalmával fizetett ára az irányadó.)

A Felhasználó elállás esetén felelős a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

A Felhasználó nem gyakorolhatja ezen jogát romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző élelmiszerek (így pl. bébiételek) esetén, továbbá lezárt csomagolású kép- és/vagy hangfelvételt, számítógépi szoftvert tartalmazó termékeknél, ha a csomagolást a Felhasználó felbontotta, olyan termékeknél, melyek az átadást követően a jellegüknél fogva elválaszthatatlanul vegyülnek más termékkel, valamint olyan zárt csomagolású termékeknél, amelyek természetüknél fogva (pl. higiéniai vagy egészségügyi okokból) a felbontást követően nem visszaadható termékek (pl. kozmetikum, fehérnemű, stb.), abban az esetben is, ha azokat nem bontotta fel. Amennyiben a Felhasználó indoklás nélkül áll el a szerződéstől 14 napon belül, úgy két lehetősége van a termékek visszajuttatására a taksonyban.hu számára:

Amennyiben egy új rendelést ad fel, és azt átveszi, akkor visszaküldheti a korábban elállt megrendelés tartalmát a kiszállítást végző személynek (futár). Vagy elpostázza a visszaküldendő tartalmat a taksonyban.hu ügyfélszolgálata által megadott az In West All Kft Taksony Szent Imre út 32/b címrére. Ebben az esetben a postázás költsége a Felhasználót terheli.

Az elállási jog az 1. számú Függelékben meghatározott nyilatkozattal, vagy a Felhasználó egyértelmű, egyoldalú nyilatkozatával gyakorolható. Kérjük, hogy elállás esetén keresse ügyfélszolgálatunkat.

Elállás alá eső termékek esetén azok vételárát az In West All Kft. az elállással egyidejűleg, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül visszatéríti, a taksonyban.hu weboldalon levásárolható kupon vagy banki átutalás formájában, a vásárló választásának megfelelően. Az In West All Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a terméke(ke)t vissza nem kapta, vagy a Felhasználó azon igazolásáig, hogy ezen terméke(ke)t részére visszaküldte.

A jelen pont természetesen nem érinti azokat a jogokat, amelyek a Felhasználót a hibás termékekkel kapcsolatos reklamáció terén, a kapcsolódó hatályos jogszabályok alapján és az ÁSZF XXII. pontja szerint megilletnek.

Áfás számla esetében, ha bármely termékkel kapcsolatban panasza van, ne használja a termékreklamációt, hanem vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Visszaváltható göngyöleg

A visszaváltható göngyöleggel, környezettudatos újrafelhasználható csomagolásban értékesített termékek árához a kosárban hozzáadódik a göngyöleg ára (betétdíj). A göngyöleg ára az érintett számlán minden esetben feltüntetésre kerül. A visszaváltható göngyöleget közvetlenül a kiszállítást végző személynek (futár) lehet visszaadni. Kollégáink a raktárba visszaérkezett göngyöleget rögzítik a rendszerben, ekkor a betétdíj összege automatikusan jóváírásra kerül, melyet a következő vásárlásakor felhasználhat. Amennyiben vásárlónk igényli, banki utalással fizetjük ki a betétdíj összegét, ezt kérjük, jelezze ügyfélszolgálatunknak.

 Reklamációk, panaszkezelés, kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A Felhasználó megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában bármilyen okból hibásak. Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a Vásárlót ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, melyet a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül szóban, email-ben, és/vagy a vásárló taksonyban.hu fiókjában ha pénzvisszatérítést szeretne ne használja a termékreklamációt a felületen hanem mindig hívja fel az ügyfélszolgálatot.

 Mindemellett a Felhasználó a szerződés megkötésével, a termékek forgalmazásával, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a XXIV. pontban meghatározott elérhetőségeken. Az In West All Kft. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Felhasználó a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a Felhasználó a panaszt írásban jelentette be, az In West All Kft. a panaszt 30 napon belül válaszolja meg.

Termékekkel kapcsolatos reklamáció bejelentésére az adott termékeket tartalmazó rendelés átvételét követő 14 napon belül van lehetőség.

A Felhasználó és az In West All Kft-vel szemben jelen ÁSZF és az annak alapján kötött fogyasztói szerződés megsértésével kapcsolatban fogyasztói panasszal élhet, amelyet szóban vagy írásban terjeszthet elő az In West All Kft. részére a az In West All Kft. bekezdésben meghatározott lehetőségeken, azzal, hogy a névtelen, a Felhasználó, mint bejelentő azonosítására nem alkalmas bejelentés érvénytelen:

A szóbeli panaszt az In West All Kft. köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az In West All Kft. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt az In West All Kft. a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját az In West All Kft. indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az In West All Kft.  köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a Felhasználó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Felhasználó panaszának részletes leírása, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • az In West All Kft. nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Felhasználó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Ha a Felek között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a Felhasználó rendelkezésére,

 1. panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: amennyiben az Igénylő vagy a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról;
 2. békéltető testület: a jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat az In West All Kft. székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez. A békéltető testület eljárás megindításának feltétele, hogy a Felhasználó az In West All Kft-vel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a Felhasználó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Központi telefonszám: +36 1 488 2186
Fax: +36 1 488 2131
 A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/udvozlo?id=testuletek

Az In West All Kft. nyitott arra, hogy online vitarendezési platform segítségével oldja meg az esetlegesen felmerülő vitás kérdést.

Bírósági eljárás. Panaszos jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. Panaszos a bírósági hatáskörökkel és illetékességgel kapcsolatosan a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.

XXIV. Vegyes rendelkezések

A taksonyban.hu weboldalon bemutatott termékekre vonatkozó információk az előzetes tájékozódást szolgálják. A Felhasználó által megvásárolt (átvett) termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek, mind összetételét, mind pedig használatát/felhasználását illetően, ezért a Felhasználó a termék átvételét követően köteles az említett tájékoztatást – saját és mások biztonsága érdekében – alaposan elolvasni és megismerni.

Az ÁSZF szabályozza a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, így a Felhasználóval létrejövő adásvételi szerződés megkötésének időpontjában annak rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részévé válnak. Az ÁSZF-re a magyar jogszabályok irányadóak. Amennyiben az ÁSZF egyszeri vagy ismételt megszegése esetén az In West All Kft. nem gyakorolja a szerződésszegés kapcsán őt megillető jogokat, az semmilyen módon nem tekinthető joglemondásnak. az In West All Kft. nem vállal felelősséget az általa árusított cikkelemeken feltüntetett állításokért, deklarációkért és egyéb tartalmakért.

Tárhelyszolgáltató

Cégnév: Websupport Magyarország Kft.
Székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99.
Cégjegyzékszám: 01-09-381419
Adószám: 25138205-2-43

1. sz. Függelék

Elállási mintatájékoztató

A Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket / utolsó terméket átveszi.

Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (javasoljuk, hogy postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az ÁSZF XXI. pontjában megjelölt címek (2335 Taksony Szent Imre út 32/B. vagy webshop@taksonyban.hu) valamelyikére. A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai: Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül, visszatérítjük a teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez a Felhasználó kifejezetten a hozzájárulását adja; ezen visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

Amennyiben az elállási jog gyakorlására a termékek átvételével egyidejűleg valósul meg, úgy a terméket visszafuvarozzuk és termék(ek) visszaküldésének költségeit az In West All Kft. viseli.

Amennyiben a termék(ek) átvételét követően él elállási jogával, úgy a Felhasználó köteles az In West All Kft ügyfélszolgálatával felvenni a kapcsolatot és egyeztetni a termék(ek) visszaküldéséről.

A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termék(ek)ben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék(ek) jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Elállási nyilatkozat minta

Címzett: az In West All Kft 2335 Taksony Szent Imre út 32/B

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/eladásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt.

2. sz. Függelék

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság Milyen esetben élhet a kellékszavatossági jogával?

Az In West All Kft hibás teljesítése esetén Ön az In West All Kft -val szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
 • Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? – Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? – a In West All Kft-vel szemben érvényesíthető a kellékszavatossági igény.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? – A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az In West All Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a termékszavatossági jogával? – Ingó dolog (termék) hibája esetén – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg termékszavatossági igénye alapján? – Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak? – A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesíthető termékszavatossági igény? – Termékszavatossági igény a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével e jogosultságát elenyészik.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? – Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? – A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

A weboldalon feltüntetett képek csak illusztrációk.

Utolsó módosítás: 2024.03.15